Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Niektóre zamieszczone w załącznikach informacje są w postaci skanów z uwagi na ich niezbędny do publikacji charakter,

- filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

- zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych z uwagi na ich ilość,

- niektóre odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Działkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 210-34-63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od ul. Szymanowskiego 12. Wejścia te są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na bariery architektoniczne (schody).
 2. Budynek główny szkoły przy ulicy Szymanowskiego 12 składa się z 5 kondygnacji wraz z częścią podziemną (użytkową), w którym brakuje dostosowań i udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku szkoły przy ulicy Bogedaina znajdują się trzy kondygnacje, które również nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek internatu wyposażony jest w windę i jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak ogólnodostępnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły przy ul. Szymanowskiego oraz przy ul. Bogedaina. Szkoła nie posiada również podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 5. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

 

 • DSC_0198.JPG
 • tekst_o_rankingu_3.jpg
 • geodetki3.JPG
 • rozdanie2.JPG
 • DSC_0116.JPG
 • logeko2.jpg
 • 3maja.jpg
 • baner-portugalia-3.JPG
 • tele.JPG