Korekta deklaracji wstępnych

Proszę pobrać złożone w sekretariacie szkoły deklaracje i dokonać korekty. Termin do 31 stycznia 2021.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną1 muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane przez Was  egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Jeśli ktoś  zadeklarował chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpi, na świadectwie będzie miał wpisane 0%.

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

 

Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016-2020, o wydanie w 2021 r. świdectwa dojrzałości

Wypełnij ten formularz, jeżeli w latach ubiegłych przystępowałeś (-łaś) do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałeś (-łaś) świadectwa dojrzałości ponieważ (1) nie zdałeś (-łaś) egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo (2) nie przystąpiłeś (-łaś) do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora właściwej OKE- najpóźniej do 31 maja 2021 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną ( w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie OKE.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Wypełnij tę deklarację (wariant A) jeżeli:

 • jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
 • ukończyłeś(-łaś) już liceum, technikum albo szkołę artystyczną w Polsce. Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Wypełnioną deklarację złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 8 lutego 2021 r.

 • baner-portugalia-3.JPG
 • DSC_0198.JPG
 • DSC_0116.JPG
 • logeko2.jpg
 • tekst_o_rankingu_3.jpg
 • rozdanie2.JPG
 • geodetki3.JPG
 • 3maja.jpg
 • tele.JPG