Regulamin dyżurów nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Regulamin dyżurów nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. Karola Miarki w Pszczynie

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury nauczycieli są organizowane w celu zapewnienia prawidłowej opieki i bezpieczeństwa młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych.
3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz ład i porządek w poszczególnych budynkach szkoły oraz budynku internatu.
4. Dyżury są obowiązkowe. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
5. Nauczyciele pełnią dyżury wg opracowanego harmonogramu dyżurów.
6. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są:
a/ budynek przy ul. Szymanowskiego 12,
b/ budynek przy ul. Bogedaina 20,
c/ budynek internatu.
7. Dyżur przed lekcjami nauczyciel rozpoczyna o godzinie 7.55 co oznacza, że od tego momentu nauczyciel znajduje się już na wyznaczonym stanowisku.
8. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego kolegę przejmuje także jego dyżur. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to dyrektorowi (wicedyrektorowi), który wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
9. Nauczyciel powinien pełnić dyżur w sposób aktywny, tj. przeciwdziałać i zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom przez baczną obserwację, natychmiastową i skuteczną interwencję oraz wdrażanie młodzieży do kulturalnego zachowania się w szkole.
10. Nauczyciel dyżurujący powinien skutecznie reagować na niepożądane społecznie zachowania uczniów na terenie szkoły np. zakłócanie porządku i dewastację mienia.
11. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.
12. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).
13. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych, dyżur pełni nauczyciel, który prowadzi te zajęcia.
14. W przypadku zauważonej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, obowiązkiem dyżurującego nauczyciela jest skierowanie go do gabinetu higienistki szkolnej pod jej opiekę lub opiekę wychowawcy/pedagoga szkolnego.
15. O zaistniałych wypadkach należy bezzwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły
i wychowawcę. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia.
16. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły lub osobę pełniącą funkcję inspektora bhp w szkole.
17. Niniejszy regulamin i harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony na stronie internetowej szkoły.
18. Zasady planowania dyżurów w internacie określone są osobnym regulaminem, za który odpowiada kierownik internatu.
19. Każdy pracownik pedagogiczny na początku roku szkolnego potwierdza swoim podpisem fakt zapoznania się ze swoimi obowiązkami , w tym z obowiązkiem pełnienia dyżurów nauczycielskich.
20. Dyżury nauczycieli podlegają kontroli wewnętrznej ze strony dyrektora i wicedyrektora.

  • DSC_0116.JPG
  • geodetki3.JPG
  • tele.JPG
  • logeko2.jpg
  • baner-portugalia-3.JPG
  • 3maja.jpg
  • rozdanie2.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg
  • DSC_0198.JPG