Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

  Ewa Bućko Joanna Nadgórska
Poniedziałek 800-1300

 800 - 1230

Wtorek ------------

 830-1330

Środa 800 - 1300

 830-1330

Czwartek 800 - 1300

830-1400

Piątek 800 - 1300

------------

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

 

Agata Śnieg

 

wtorek 8:00-14:00

środa 10:00-14:00

 

 

 

 


Zadania psychologa szkolnego


1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami. Prowadzenie badań psychologicznych uczniów zdolnych w celu pomocy w rozwijaniu ich potencjału i uzdolnień.
3. Prowadzenie badań psychologicznych uczniów w celu ustalenia przyczyn niepowodzeń szkolnych, oraz określenie ich mocnych stron.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
6. Prowadzenie pomocy psychologicznej dla uczniów rodziców i nauczycieli w formie: konsultacji psychologicznych, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii psychologicznej.
7. Indywidualna pomoc uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych.
8. Opieka psychologiczna nad uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
9. Indywidualna opieka psychologiczna nad uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną i posiadającymi orzeczenia lub opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
10. Wsparcie nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami przejawiającymi problemy w nauce, lub funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.
11. Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze integracyjnym, profilaktycznym, socjoterapeutycznym.
12. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kolejnego etapu nauki.
13. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
14. Indywidualna opieka psychologiczna dla uczniów, prowadzenie rozmów terapeutycznych, terapii indywidualnej, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów emocjonalnych i społecznych, problemów w rodzinie, konfliktów rówieśniczych i innych w zależności od potrzeb.
16. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
17. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
18. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu, demoralizacji, niedostosowaniu społecznemu, poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych o charakterze socjoterapeutycznym.
19. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką uzależnień
20. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
21. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
22. Zapewnienie wsparcia psychologicznego i możliwości korzystania z konsultacji psychologicznych uczniom, rodzicom, wychowawcom i nauczycielom.
23. Udzielanie porad psychologicznych dla rodziców, wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
24.Udzielanie wsparcia nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ,
25.Organizowanie warsztatów, prelekcji dla nauczycieli i rodziców w zależności od potrzeb.
26. Współpraca z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym.  

 

  • DSC_0198.JPG
  • geodetki3.JPG
  • rozdanie2.JPG
  • DSC_0116.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg
  • baner-portugalia-3.JPG
  • logeko2.jpg
  • 3maja.jpg
  • tele.JPG